Fiton PDK – Gjykata e Apelit rrëzon vendimin e ZRRE për rrymen

Lajme Aktuale
Lajme Aktuale May 18, 2022
Updated 2022/05/18 at 1:11 PM

Gjykata e Apelit e ka vërtetuar vendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamentit për Çështje Administrative, me të cilin kjo e fundit kishte pezulluar vendimin e Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) për tarifat e reja të energjisë elektrike.

Apeli ka refuzuar si të pabazuar ankesën e ZRRE-së.

“Refuzohet si e pabazuar ankesa e të paditurës – kundërprodhueses ZRRE, e datës 26.04.2022, ndërsa Aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative i datës 08.04.2022, vërtetohet”, thuhet në vendimin e Apelit, raporton Betimi për Drejtësi.

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë më 8 prill 2022 kishte aprovuar si të bazuar propozimin e paditëses/propozueses Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe kishte pezulluar vendimin e ZRRE-së për tarifat e reja për energji elektrike.
Paraprakisht, ZRRE-ja më 9 shkurt 2022 kishte miratuar tarifat e reja për energji elektrike.

ZRRE-ja, duke u thirrur në Ligjin për Konfliktet Administrative, pati deklaruar se “aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm”.

Share this Article